ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Χαλανδρίου

Με την υπ' αριθμ. 171/15.3.2011 απόφαση Δημάρχου Χαλανδρίου (αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 4Α1ΙΩΗΔ-1), έγινε σύσταση του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) του Δήμου Χαλανδρίου έτσι όπως ρίζεται από το Ν. 3882/2010/Α' 116 περί της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο, που αποσκοπούν στην οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, στο εξής «ΕΥΓΕΠ».

Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τα μέλη του ΚΟΣΕ είναι : kose@halandri.gr