ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αντιδήμαρχοι Δήμου Χαλανδρίου για το χρονικό διάστημα 01/09/2014 – 28/02/2017 (αρμοδιότητες) (3/9/2014)

Με την υπ’ αριθμ. 1021/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου Χαλανδρίου, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου για το χρονικό διάστημα 01/09/2014 – 28/02/2017:
 
1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ–ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και ‘Αετοπούλειου’ Πολιτιστικού Κέντρου, καθώς και των τμημάτων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, πλήν του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων, καθώς και του αυτοτελούς τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματείας Δημάρχου, όπως αυτές περιγράφονται στον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.

Γ. Την συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.
 
2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως αυτές περιγράφονται στον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.

Γ. Την συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.
 
3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, όπως αυτές περιγράφονται στον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.

Γ. Την συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ε. Την ευθύνη στα ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στ. Τη θεώρηση γνησίου  υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Ζ. Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν. 3852/2010).

Η. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.
 
4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της Δ/νσης Κ.Ε.Π. και των παραρτημάτων,  όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β.  Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.

Γ. Την συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.
 
5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.

Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Δ/νσεων.

Δ.  Την συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Τη θεώρηση γνησίου  υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Στ. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.

Επίσης, ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι κάτωθι:

1. Ο κ. Λυμπεράτος Γεράσιμος σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών.

2. Η κα. Μάζη Χρυσούλα σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Κοινωνικής Μέριμνας.

3. Ο κ. Κιούσης Αθανάσιος σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Αθλητισμού.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης Δημάρχου εδώ

  • back