ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση καταλόγου έτους 2018 ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. (19/1/2018)

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο έτους 2018 ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών  Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν σε έντυπη μορφή, στο γραφείο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου, στην οδό Αγίου Γεωργίου 30, 1534 Χαλάνδρι, στο ισόγειο την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου.
Όσοι μελετητές και εργολήπτες υπέβαλλαν αίτηση το έτος 2017 στην αντίστοιχη πρόσκληση, παρακαλούνται να μην ξανακαταθέσουν αίτηση και πτυχίο, πάρα μόνο αν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία τους ή αυτά του πτυχίου τους. Εάν επιθυμούν να μη μετάσχουν στον κατάλογο του 2018 παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση διαγράφης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη σχετική αίτηση, κατεβάστε το αρχείο από εδώ.


  • back