ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων - Ανακοινώσεις (28/12/2017)

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

1. ZHTEITAI άτομο για παραγγελιοληψία και γραμματειακή υποστήριξη & άτομο για θέση βοηθού σερβιτόρου από ιταλικό εστιατόριο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: xalandri@al-pino.gr.
 
2. Η εταιρία Τερκενλής Α.Ε. αναζητά για τα καταστήματά της άτομα για πλήρη απασχόληση στη θέση: Εργάτη Εργαστηρίου για το κατάστημα του Χαλανδρίου.
 
3. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στην Αττική και σε άλλους νομούς της Ελλάδας.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την Σ0Χ2/2017, τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.diorismos.gr , www.dikaiologitika.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.


4. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέας Ιωνίας με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: Καθαριστών/στριών Εσωτερικών Χώρων / Yποχρεωτικής Εκπαίδευση
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Οικογενειακών Βοηθών / Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.   Οι αιτήσεις με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου  αριθ. 40, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2017υπόψιν κας Γαλάτου Αργυρώς (τηλ. επικοινωνίας: 2132000470) ή κας Ζαλαβρά Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2132000415). 
 Ολόκληρη η  ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.neaionia.gr.  Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το Δήμο και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημερών και αρχίζει στις 29 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2018.
 
 
5. Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 34 ατόμων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ) με τις εξής ειδικότητες: 1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ), 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ, 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 7 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ, 3 ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΗ, 2 ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ, 2 ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ, 4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, 4 ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΣΙΤΙΣΤΗ. Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων είναι έως 12 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35, Τ.Κ.10552, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης υπόψη κας Ελένης Ντέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246515). Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/12/2017 έως και 02/01/2018 και ώρες 09:00 έως 13.30.  Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και το αντικείμενο εργασίας στην ιστοσελίδα www.diorismos.gr & www.dikaiologitika.gr
 
 

  • back