ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


 

 

Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Χαλανδρίου


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.9.2012) για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007, συγκροτήθηκε στο Δήμο Χαλανδρίου το Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή με τίτλο Κομβικό Σημείο Επαφής Δήμου Χαλανδρίου» (ΚΟΣΕ).

Σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο, που αποσκοπούν στην οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Απόφαση Συγκρότησης ΚΟΣΕ Δήμου Χαλανδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οργανισμός Κτηματογράφησης & Χαρτογράφησης Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών