ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Δελτία Τύπου


Προϋπολογισμός 2018: Μια οφειλόμενη απάντηση στους οκτώ Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Χαλανδρίου (22/11/2017)


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                       
Τηλ. 213.2023922
www.halandri.gr
e-mail: press@halandri.gr
Χαλάνδρι,22.11.2017
     
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018:
ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΟΚΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 
 
 
 Στο Άρθρο 77 του Ν. 4173/2013(Προϋπολογισμός δήμων) που επικαλείστε ορίζονται τα ακόλουθα:
 
1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2.Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΚΥΑ με αριθμό 25595/ ΦΕΚ 2658 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων Ο.Ε. 2018, δημοσιεύτηκε στις 28/7/2017. Η υπ. Αρ. πρωτ. 28386/ 2017 εγκύκλιος, με θέμα «Ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018 & λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εξεδόθη από το Υπουργείο Εσωτερικών & συγκεκριμένα από το Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών στοιχείων Τ.Α. & περιείχε οδηγίες ως προς την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί αυστηρά από τους Δήμους για τις εκτιμήσεις εσόδων & εξόδων στις 31/12/2017.

Κάνοντας χρήση αυτής της μεθοδολογίας έγινε η εγγραφή των εκτιμήσεων ΠΟΕ στις 31/12/2017 στην κατηγορία 81 των εξόδων,  καθώς και ο καθορισμός του ύψους του Χρηματικού υπολοίπου στις 31/12/2017 στην κατηγορία 5 των εσόδων  από την Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης.

Σας τονίζουμε ότι η ανωτέρω εγκύκλιος κοινοποιείται & στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που ελέγχουν την σωστή τήρησή της, κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, αποτελεί & το κριτήριο ελέγχου από το Παρατηρητήριο ,των πεδίων του Προϋπολογισμού,  που ενσωματώνονται στην βάση δεδομένων του Υπουργείου, προκειμένου να εκδοθεί η γνώμη του επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού. Γνώμη, η οποία συνοδεύει υποχρεωτικά  τον Προϋπολογισμό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όπως συνάδει εκ των ανωτέρω & συγκεκριμένα δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία  κοινοποίησης της ΚΥΑ, 28/7/2017 & της εγκυκλίου 24/8/2017, είναι πρόδηλο ότι καθίστατο αδύνατη  η κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2018 (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Νομοθεσία) από την Εκτελεστική Επιτροπή  & κατά συνέπεια η αποστολή του, στην Οικονομική Επιτροπή έως 20 Ιουλίου.

Μη τηρουμένων των ανωτέρω οδηγιών, ελλοχεύει ο κίνδυνος αναπομπής του Προϋπολογισμού.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
 
Η χρονική πορεία ψήφισης τεχνικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών του Δήμου Χαλανδρίου, κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε η ακόλουθη:
 
 
Οικονομικό έτος 2010: 21/12/2009
Οικονομικό έτος 2011: Εκτελεστική Επιτροπή 23/03/2011
                                          Δημοτικό Συμβούλιο  30/03/2011
Οικονομικό έτος 2012: Δημοτικό Συμβούλιο 28/12/2012
Οικονομικό έτος 2013: Εκτελεστική Επιτροπή 09/11/2012
                                          Δημοτικό Συμβούλιο  19/11/2012
Οικονομικό έτος 2014:  Δημοτικό Συμβούλιο 30/12/2013
Οικονομικό Έτος 2015: Εκτελεστική Επιτροπή 01/12/2014
                                           Δημοτικό Συμβούλιο 11/12/2014
Οικονομικό Έτος 2016: Εκτελεστική Επιτροπή 20/11/2015
                                          Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα 30/11/2015
Οικονομικό Έτος 2017: Εκτελεστική επιτροπή 22/11/2016
                                           Δημοτικό Συμβούλιο 28/11/2016
 
 
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η πορεία κατάρτισης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου για το  Ο.Ε. 2018, δεν διαφέρει ουσιωδώς από τα προγενέστερα έτη ούτε από την τακτική που ακολουθούν οι Δήμοι όλης της χώρας, γεγονός που θα έπρεπε να γνωρίζετε ως δημοτικοί  σύμβουλοι του Δήμου Χαλανδρίου από το έτος 2014.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  • back