ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τεχνική Υπηρεσία


Ανάρτηση της μελέτης ομβρίων Πολυδρόσου (28/7/2017)

Ιστορικό
 
Μετά την περαίωση της μελέτης με τίτλο “Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 204-162 υδραυλικής μελέτης της ΕΥΔΑΠ του έτους 1968 για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου” ο Δήμος Χαλανδρίου προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή αγωγών ομβρίων με αποδέκτη το ρέμα Χαλανδρίου των περιοχών Πολυδρόσου και τμήματος του κεντρικού Χαλανδρίου συνολικού μήκους 4.707,90 μ. και προϋπολογισμού 6.107.620,00 ευρώ.
 
Συγκεκριμένα οι περιοχές που θα εξυπηρετηθούν είναι οι εξής :
 
1. Περιοχή Πολυδρόσου μεταξύ των οδών Φραγκοκλησιάς  και Γυφτοπούλου. Οι αγωγοί που προβλέπονται θα έχουν την εξής διαδρομή:
 • επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη με συνέχεια την οδό Καποδιστρίου, Π.Π Γερμανού και κατάληξη στην Κώστα Βάρναλη και από εκεί στο ρέμα,
 • επί της οδού Κοραή, Προφήτη Ηλία και κατάληξη στο ρέμα
 • επί της οδού Ανθέων, Ακακιών Κατσώνη με κατάληξη στη Δάφνιδος και από εκεί στο ρέμα  
2. Περιοχή τμήματος του κεντρικού Χαλανδρίου δεξιά της Λ.Πεντέλης
 
Οι αγωγοί που προβλέπονται θα έχουν την εξής διαδρομή:
 • επί της οδού Ευριπίδου με συνέχεια στην οδό Πανός και από εκεί στη Δάφνιδος και κατάληξη στο ρέμα Χαλανδρίου
 • επί της οδού Αρτεμησίου, Ηρακλειδών, Λ. Πεντέλης και συμβολή με τον αγωγό της οδού Ευριπίδου  
 
Ειδικά για τις εκβολές των αγωγών στο ρέμα έχουν προβλεφθεί τα κάτωθι :
 • Η εκβολή του αγωγού επί της οδού Βάρναλη (οδογέφυρα στην περιοχή του ρέματος) θα κατασκευαστεί δίπλα στο βάθρο της υφιστάμενης πεζογέφυρας, πάνω από τα υφιστάμενα σαρζανέτ, χωρίς επέμβαση στο ρέμα, με αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος αγωγού από μεγαλύτερο. Επειδή τόσο ο πυθμένας όσο και τα πρανή του ρέματος είναι κατασκευές από σκυρόδεμα, αφού πρόκειται περί γέφυρας, δεν απαιτείται επί πλέον προστασία.
 •  Η εκβολή του αγωγού επί της οδού Προφήτη Ηλία θα κατασκευαστεί στο πρανές του ρέματος δίπλα από την υφιστάμενη τσιμεντένια κλίμακα (εγκεκριμένου δρόμου σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο) με βαθμιδωτό ορθογωνικό αγωγό διαστάσεων 1,20Χ1,20, μήκους 10,80 μ, με προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα στην οροφή και ο οποίος θα επαναεπιχωθεί με χώμα και στη συνέχεια με κλειστό αγωγό Φ1,20 μήκους 21,50 μ. Στη θέση της εκβολής του αγωγού αυτού στην κυρίως κοίτη του ρέματος προτείνεται η προστασία με ενίσχυση, συντήρηση και αποκατάσταση των υφισταμένων συρματοκιβωτίων.
 • Η εκβολές των αγωγών επί της οδού Δάφνιδος (οδογέφυρα στην περιοχή του ρέματος) θα κατασκευαστούν στην υφιστάμενη θέση και με αντικατάσταση των  ήδη υπαρχόντων αγωγών Φ40 που εξυπηρετούν την απορροή των ομβρίων της διάβασης‐Δάφνιδος, πάνω στο υφιστάμενο τοιχίο από σκυρόδεμα. Επειδή τόσο ο πυθμένας όσο και τα πρανή του ρέματος είναι κατασκευές από σκυρόδεμα, αφού πρόκειται περί γέφυρας, δεν απαιτείται επί πλέον προστασία.
 
Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις περιοχές αυτές είναι ανύπαρκτο και η κατασκευή του εν λόγω έργου θα συμβάλλει στην μείωση των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται μετά από κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο.
 
Η συνολική έκταση που θα εξυπηρετηθεί από τους εν λόγω αγωγούς είναι 77,14 εκτάρια. Η λεκάνη απορροής του ρ. Χαλανδρίου στη συμβολή με το ρ. Ποδονίφτη έχει συνολική επιφάνεια 2.360,00 εκτάρια , δηλαδή η έκταση που εξυπηρετείται από τα προτεινόμενα έργα αποτελεί το 3% της συνολικής λεκάνης απορροής.
 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η λεκάνη 77,14Ηα που θα εξυπηρετηθεί από τα προτεινόμενα έργα, σήμερα ήδη απορρέει με επιφανειακή ροή πάνω στους δρόμους προς το ρέμα Χαλανδρίου και είχε προφανώς ληφθεί υπόψη στην αρχική μελέτη του 1968. Μετά δε και την κατασκευή των έργων που έγιναν πρόσφατα με την εργολαβία της Περιφέρειας Αττικής «ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», με τα οποία αποκαταστάθηκε ο στραγγαλισμός της ροής του ρέματος, είναι αμελητέα η επιβάρυνση που θα δημιουργηθεί από την κατασκευή των προς μελέτη αγωγών, δηλαδή την μετατροπή από την σημερινή επιφανειακή απορροή, σε ροή μέσα στους υπόψη αγωγούς.
 
 
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο έχει τις νόμιμες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις ήτοι:
 • Απόφαση της Κεντρικής Συντονιστικης Επιτροπής (Κ.Σ.Ε) του ΥΠΟΜΕΔΙ για εκχώρηση αρμοδιότητας για την εκπόνηση της μελέτης από το Δήμο Χαλανδρίου και
 • Αδειοδότηση από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 103139/21-06-2017 έγγραφό της.

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους σε μορφή pdf:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1
3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2
4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3
5. ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΠληροφορίες:

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χαλανδρίου
Κρικοχωρίτη Πηγή
Τηλ: 2132023972
 

 • back